Väliskoostöö

Eesti Maaomavalitsuste Liidu Euroopa Liidu suunaline töö

EMOLi Euroopa suunaline tegevus lähtub Eesti Maaomavalitsuste Liidu põhikirjalistest eesmärkidest, vajadusest olla vääriline partner teistele üleriigilistele omavalitsusliitudele nii Eestis kui välismaal ning arvestab lahendamata probleeme ja Euroopa Liiduga liitumisest tulenevaid ülesandeid.

Eestil on võimalus rääkida kaasa ELi poliitikate kujundamises ning menetleda ELi õigusakte. Eesti Euroopa Liidu suunaline poliitika väljendub valitsusametnike, ministrite ning omavalitsusliitude poolt ELi otsustusprotsessis esitatavates seisukohtades.

Oleme dokumendis „Eesti Euroopa Liidu poliitika põhialused“ väljendanud oma tahet kaasa lüüa Eesti seisukohtade kujundamisel, kus seisukohad peavad sündima Riigikogu ja kodanike, valitsuse ja selle ametnike ning kohalike omavalitsuste ja nende liitude ühise töö viljana.

Põhikirjalisteks eesmärkideks liitu kuuluvate kohaliku omavalitsuste üksuste kui tervikute esindamine suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Tegevuskavast lähtuvaks eesmärgiks on tõhusa välissuhtluse säilitamine ja edendamine. Koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonide, teiste riikide kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende kohalike või regionaalsete omavalitsusliitudega.

 1. aastaks seatud väliskoostööalased eesmärgid ja tegevused on kokkuvõetavad alljärgmiselt:

Tegevuste loetelu

 1. Koostöö jätkamine Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindusega Brüsselis;
 2. Koostöö jätkamine Regioonide Komitees ja CLRAE-s;
 3. EMOL-i esindajate töö jätkamine rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides (CEMR ja BSSSC) ja selle kaudu omavalitsuste huvide tõhusam kaitsmine; BSSSC ja CEMR koosolekutel osalemine;
 4. Välisüritustel osalemine vastavalt kutsetele ja vajadusele; Open Days 2015
  1. Aktiivse väliskoostööalase infovahetuse tagamine koostöös Brüsseli esindusega;
  2. Koostöö-ja sõprussuhete arendamine erinevate riikide omavalitsustega ja nende liitudega, Koostöölepingute raames Horvaatia ja Moldovaga, edasise koostöö arendamine Sloveeniaga.


Esindatus Brüsselis

13. oktoobril 2005  avati koostöös Eesti Linnade Liiduga   Brüsselis esindus, kus töötab üks inimene.  Esindus paikneb Euroopa omavalitsuste, linnade ja regioonide majas aadressil Square de Meeûs 1, Brüssel.

Esinduse eesmärgid:

 • kohalike omavalitsuste ühishuvide esindamine, ühiste seisukohtade esitamine ja kaitsmine Euroopa Liidu institutsioonides;
 • jälgida ja mõjutada EL poliitikaid Eesti omavalitsusi puudutavates valdkondades;
 • saada vahetut informatsiooni EL institutsioonide ettepanekutest ja uutest algatustest, teiste liikmesriikide ja nende omavalitsuste esinduste seisukohtadest ning seadusandluse menetlemise seisust Euroopa Parlamendis ja soovitustest Regioonide Komitees;
 • olla ametlikuks kontaktpunktiks Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude ja Euroopa Liidu institutsioonide ning teiste esinduste vahel.

Brüsseli esindaja koostatud nädala ülevaateid saab lugeda aadressil http://portaal.ell.ee/6546.

 

 

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee