Volikogu

EMOL volikogu

1. Liidu volikogu liikmed nimetatakse liidu liikmete esindajate poolt ja hulgast maakonniti, arvestusega kaks esindajat igast maakonnast. Volikogu liikme nimetamiseks on vajalik üle poole vastavast maakonnast Maapäeva koosseisu kuuluvate esindajate toetus, mis vormistatakse kirjalikult. Igale volikogu liikmele määravad teda nimetanud maakonna esindajad asendaja. Liidu volikogu liikme võivad teda  nimetanud maakonna esindajad tagasi kutsuda ja tema asemele uue liikme nimetada. Maapäeval valitud liidu esimees ja aseesimehed kuuluvad volikogu koosseisu.

2. Volikogu:

1) vaatab läbi ja teeb ettepanekud Maapäevale arutamiseks esitatavate küsimuste kohta;
2) koondab ja üldistab liidu liikmete ja maakondlike liitude poolt esitatud seisukohad;
3) kehtestab liikmetele liikmemaksu vastavalt Maapäeva otsustele, määrab liikmemaksu tasumise korra;
4) kinnitab liidu eelarve ja selle täitmise aruande;
5) otsustab liikme välja arvamise liidust;
6) otsustab osalemise ühingutes, liitudes ja teistes juriidilistes isikutes ning vajadusel asutab neid;
7) moodustab vajadusel komisjone;
8) otsustab ühest aastast pikemaajaliste varaliste kohustuste võtmise ning kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamise või asjaõigusega koormamise;
9) kinnitab liidu teenistujate koosseisu, ametinimetused ja palgamäärad;
10) kehtestab juhatuse liikmetele hüvitise maksmise alused ja korra. 

3. Volikogu koosoleku kutsub kokku liidu esimees mitte harvemini kui neli korda aastas vähemalt nädalase etteteatamisega. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku  revisjonikomisjoni, juhatuse või 1/3 Volikogu liikmete ettepanekul. 

4. Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Volikogu liikmetest, sealhulgas esimees või tema asendaja. 

5. Volikogu otsused võetakse vastu osalejate poolthäälte enamusega.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee