Maapäev

1. Liidu kõrgeim organ on liikmete esindajate üldkoosolek – Maapäev.

2. Maapäeva koosseisu kuulub iga liikme kaks esindajat. Igale esindajale määratakse asendaja. Esindaja ja tema asendaja nimetatakse kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja valitsuse liikmete hulgast. Esindaja ja tema asendaja nimetab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks. Volikogu võib esindaja või tema asendaja põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ja nimetada uue esindaja või asendaja.

3. Maapäev:

1) otsustab kohalikke omavalitsusi puudutavaid olulisi küsimusi;

2) kinnitab pikaajalise tegevuskava;

3) kinnitab liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;

4) valib liidu esimehe, kaks aseesimeest ja juhatuse teised liikmed;

5) kinnitab ja lõpetab liidu volikogu liikmete ja asendusliikmete volitused;

6)  otsustab liikmemaksu kehtestamise alused;

7) kinnitab majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti;

8) teostab järelevalvet liidu juhtorganite tegevuse üle, määrab kuni 5-liikmelise revisjonikomisjoni ja vajadusel audiitori;

9) otsustab liidu reorganiseerimise või lõpetamise.

4. Maapäev kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas teatades sellest vähemalt kaks nädalat ette. Juhatus peab Maapäeva kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest. Maapäeva juhatab liidu esimees, esimehe äraolekul tema asendaja.

5. Maapäeva otsused võetakse vastu Maapäeval osalevate esindajate poolthäälte enamusega, juhul kui põhikirja või seadusega ei ole nõutud suurem häälteenamus. Igal esindajal on üks hääl.

6. Maapäev on pädev otsuseid vastu võtma küsimustes, mis on eelnevalt koosoleku kutses kirjalikult teatavaks tehtud.

7. Maapäev on pädev otsuseid vastu võtma kõigis küsimustes, mis on seaduse ja põhikirja alusel tema pädevuses.

8. Maapäeva uue koosseisu esimene koosolek kutsutakse kokku hiljemalt 6 kuu jooksul peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee