Juhatus

EMOL juhatus
 1. korraldab liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
 2. tagab Maapäeva ja volikogu otsuste täitmise;
 3. esitab volikogule kinnitamiseks eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande;
 4. esitab ettepanekud volikogu ja Maapäeva päevakorda võetud küsimuste lahendamiseks;
 5. vaatab läbi ja esitab Maapäevale vastuvõtmiseks liidu põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekud ning liidu reorganiseerimisettepanekud;
 6. korraldab liidu liikmete arvestust;
 7. korraldab liidu raamatupidamist;
 8. vaatab läbi Maapäevale esitatava revisjonikomisjoni kontrollakti ja kavandab meetmed puuduste esinemisel nende kõrvaldamiseks;
 9. esitab Maapäevale kinnitamiseks majandusaasta aruande;
 10. korraldab liidu eelarve täitmist ja liidu varade kasutamist;
 11. otsustab lepingute sõlmimise;
 12. moodustab vajadusel töörühmasid, määrab liidu esindajad komisjonidesse, töörühmadesse ja teistesse organitesse samuti esindajad ühingutes, seltsides ja liitudes;
 13. nimetab ametisse ja vabastab ametist liidu büroo direktori;
 14. kinnitab büroo tegevusjuhise, milles sätestatakse büroo töökorraldus;
 15. arendab muud tegevust liidu eesmärkide saavutamiseks;
 16. korraldab avalikkuse informeerimist liidu eesmärkidest ja tegevusest.

Juhatuse ja volikogu tööd korraldab, nende koosoleku kutsub kokku ja juhatab liidu esimees ning esindab neid ja liitu vajadusel teiste isikute ees. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees. Esimehe asendamise järjekord on määratud aseesimeeste valimistulemustega.

Õigustoimingutes esindab liitu üldjuhul esimees või aseesimees. Juhatuse ülejäänud liikmed esindavad liitu vastavalt juhatuse otsustele.

Liidu täitev-korraldavat tegevust ja jooksvat asjaajamist korraldab liidu büroo, mida juhib direktor. Büroo põhiülesandeks on liidu töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine. Büroo direktor on aruandekohuslane liidu juhatuse ees.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee