Juhtimine

Liidu ülesanneteks on:
7. Koondada kohaliku omavalitsuse üksusi nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.
8. Kaasa aidata omavalitsusliku haldussüsteemi arendamisele ja tugevdamisele demokraatia ning võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohaliku omavalitsuse üksuste arengu iseärasusi.
9. Korraldada ja edendada kohaliku omavalitsuse üksuste ja maakondlike omavalitsusliitude vahelist koostööd ja ühistegevust.
10. Esindada liitu kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
11. Teha koostööd teiste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja ühendustega.
12. Pöörduda oma liikmete ühiste huvide kaitsmiseks kaebusega halduskohtusse.
13. Täita vastavalt seadusele muid ülesandeid.

 Liidu kõrgeim organ on liikmete esindajate üldkoosolek – Maapäev

Liidu liikmete Maapäeva esindajate poolt ja nende seast valitakse volinike koosoleku – liidu volikogu – liikmed (volinikud)

Liitu juhib ja esindab 10-liikmeline juhatus, mille koosseisu kuuluvad liidu esimees, kaks aseesimeest ja 7 juhatuse liiget.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee