EESTI MAAOMAVALITSUSTE LIIDU PÖÖRDUMINE

Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) peab väga oluliseks riigireformi ettevalmistamist ja läbiviimist. Koos eelnevaga on samuti väga tähtis arengu tagamine kohaliku omavalitsuse valdkonnas.

Üheks keerukamaks probleemiks on kujunenud Eesti ühtlase regionaalse arengu kindlustamine – riigi üheks olulisemaks ülesandeks on luua kõigile inimestele ühesugused võimalused ja tingimused, sõltumata nende elukohast. Kahjuks on olukord selles osas aastatega muutunud üha keerukamaks ning Eesti regionaalsed erinevused kasvavad jätkuvalt. Suureneb ka piirkondlik lõhe inimeste töö- ja elutingimuste, infrastruktuuri arengu, palga jm osas. Eelnevast tulenevalt jätkub inimeste koondumine Tallinna ja selle lähiümbrusesse ning koos sellega lahkumine paljudest riigi teistest piirkondadest. Senised riigi sammud regionaalpoliitika kavandamiseks ja praktiliseks elluviimiseks ei ole andnud soovitud tulemusi, kuna sellega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud, rahalised, õiguslikud ja halduslikud sammud on olnud ebapiisavad, mitte süsteemsed ja vähe koordineeritud. Vastava ülesande andmine maavanemale ja samuti maakondlikule omavalitsusliidule on eelnevat arvestades olnud pigem formaalne ja sisuliselt mitterealiseeritav.

Tulenevalt eelnevast ning arvestades asjaolu, et loodud on Riigikogu riigireformi probleemkomisjon, peame vajalikuks eeltoodud teema sisulist läbiarutamist ning vajalike meetmete rakendamist olukorra praktiliseks muutmiseks. Tervitatav on näiteks ideed osade riigiasutuste Tallinnast väljaviimiseks, infrastruktuuri arendamiseks kogu riigis, arusaadav on praeguses olukorras maavanemate/maavalitsuste tegevuse lõpetamine jne. Probleemi keerukust arvestades on meile praegu teadaolevad sammud siiski olukorra positiivses suunas muutmiseks ebapiisavad. Vajalik on analüüsida teiste, eelkõige meie lähiriikide kogemust (nii positiivset kui vigade eest hoiatavat kogemust). Üksnes harukondlike meetmete abil ei ole võimalik regionaalseid kasvavaid erinevusi muuta.

Eesti vajab kõigi muude kavandatavate sammudega koos valdkonnas koordineeritud ja süsteemset regionaalset, sealhulgas institutsionaalset arengut – vajalik on (ka teiste riikide eeskujul) luua olustik, sealhulgas organisatsiooniline, mis suudaks tegelikkuses tagada riigi regionaalsete erinevuste suurenemise peatamise ja edaspidi ka riigi ühtlasema regionaalse arengu.

Koos vastava institutsionaalse arengu tagamisega on möödapääsmatu asjakohaste õiguslike, rahaliste, halduslike jms mehhanismide loomine eeltoodud ülesannete praktiliseks täitmiseks. Peame praeguses olukorras üheks reaalseks võimaluseks seniste maakondlike omavalitsusliitude baasil uute regionaalsete institutsioonide loomist (arvestades sealjuures loomulikult praegu toimuva haldus-territoriaalse reformi tulemusi), mis koostöös teiste avaliku võimu institutsioonidega asuks praktiliselt valdkonnas kuhjunud probleeme lahendama. Eelnevaga koos tuleksid läbi vaadata vastavad ülesanded, vahendid, organisatsioonilised vormid, õiguslik baas, koostöö mudelid ja muud valdkonnaga seonduvad küsimused.

EMOL on väga mures Eesti ebaühtlase regionaalse arengu süvenemise pärast ning on omalt poolt valmis koostöös poliitikute ja valdkonna teadlaste ning praktikutega vastavas protsessis aktiivselt osalema.

 

Kurmet Müürsepp

EMOL esimees

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee