Organisatsioon

1. Eesti Maaomavalitsuste Liit (edaspidi: liit) on kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik üleriigiline liit, mille eesmärk on ühistegevuse kaudu kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine, samuti liikmete koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.
2. Liit on asutatud 20. novembril 1921.a.
3. Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
4. Liit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, millel on oma pangaarved, pitsat ja sümboolika.
5. Liidu asukohaks on Tallinn.
6. Liidu ametlik nimi on: Eesti Maaomavalitsuste Liit, lühendatuna EMOL. Liidu nime tõlge inglise keelde on: Association of Municipalities of Estonia, lühendatuna AME.

II Ülesanded
Liidu ülesanneteks on:
7. Koondada kohaliku omavalitsuse üksusi nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.
8. Kaasa aidata omavalitsusliku haldussüsteemi arendamisele ja tugevdamisele demokraatia ning võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohaliku omavalitsuse üksuste arengu iseärasusi.
9. Korraldada ja edendada kohaliku omavalitsuse üksuste ja maakondlike omavalitsusliitude vahelist koostööd ja ühistegevust.
10. Esindada liitu kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
11. Teha koostööd teiste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja ühendustega.
12. Pöörduda oma liikmete ühiste huvide kaitsmiseks kaebusega halduskohtusse.
13. Täita vastavalt seadusele muid ülesandeid.

EMOLi esimehed

Robert Närska 1990 – 1992

Uno Heinla 1992

Tarmo Mänd 1992 – 1993

Aivar Kaldjärv, 1993 – veebruar 1994

Jüri Võigemast, Veebruar 1994- juuni 2002

Sven Kesler, juuni 2002- mai 2003

Jüri Ellram, Mai 2003- november 2003

Kurmet Müürsepp, November 2003 – veebruar 2010

Jüri Landberg, veebruar 2010 veebruar 2014

Kurmet Müürsepp,  veebruar 2014 –

(liitude ajaloost ja tänapäevast loe failist)

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee