Eesti Maaomavalitsuste Liit

Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees on Kurmet Müürsepp

EMOLi Peamine eesmärk

Ühistegevuse kaudu kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine, samuti liikmete koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning  põhikirjast.

Liidu ülesanneteks on 

  • Koondada kohaliku omavalitsuse üksusi nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.
  • Kaasa aidata omavalitsusliku haldussüsteemi arendamisele ja tugevdamisele demokraatia ning võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohaliku omavalitsuse üksuste  arengu iseärasusi.
  • Korraldada ja edendada kohaliku omavalitsuse üksuste ja maakondlike omavalitsusliitude vahelist koostööd ja ühistegevust.
  • Esindada liitu kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
  • Teha koostööd teiste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja ühendustega.
  • Täita vastavalt seadusele muid ülesandeid.

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee