Büroo

Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroo

Sirge tn. 2
10618 Tallinn

fax: 6150351
info@emovl.ee

Ott Kasuri
EMOLi tegevdirektor
Tel.6150360
GSM  5179 788
ott.kasuri@emovl.ee

Liidu täitev-korraldavat tegevust ja jooksvat asjaajamist korraldab liidu büroo, mida juhib tegevdirektor. Büroo põhiülesandeks on liidu töö organisatsiooniline ja tehniline korraldamine.

Sirje Ludvig
EMOLi nõunik
Tel. 6150361
GSM 50 23 000
E-post: sirje.ludvig@emovl.ee

Tööülesanded:

 • EMOL liikmete tegevuse kooskõlastamine, EMOL büroo igapäevane asjaajamine ja dokumendihaldus;
 • EMOL juhatuse ja volikogu koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja protokollimine;
 • EMOLi moodustatud komisjonide ja töögruppide töö tagamine;
 • teabe ja materjali kogumine ning levitamine liikmete hulgas;
 • osalemine EMOLi poolt algatatud ühisprojektides, EMOLi poolt algatatud projektide koordineerimine jne.

välissuhted ja projektid
osalemine rahvusvahelise koostöö korraldamises EMOLi büroo, -juhtorganite ja -liikmetega ning ELLi ja teiste sise- ja välisriiklike koostööpartneritega;

 • koostöö ELLi ja EMOLi Brüsseli esindusega;
 • rahvusvahelise kirjavahetuse vahendamine koostöös büroo teiste ametnikega;
 • välisriikidest saabuva informatsiooni ja kirjade haldamine, vajadusel tõlkimine, levitamine, vastamine;
 • väliskoostööd ja partneriotsinguid kajastava materjali ettevalmistamine kodulehele riputamiseks;
 • osalemine EMOLi rahvusvahelises koostöös ning projektides.

Tiina Üksvärav
EMOLi õigusnõunik

Tel. 6150363
Mob. 5344 3101
E-post: tiina.yksvarav@emovl.ee

Tööülesanded:

 • EMOL-le kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuse esitamine ning koostamine;
 • EMOLi liikmete poolt esitatud õigusaktide vastuvõtmist, muutmist, täiendamist puudutavatee ettepanekute analüüs;
 • EMOLi juhtkonna õigusalane nõustamine kohalikku omavalitsust puudutavates küsimustes, vajadusel osalemine EMOLi komisjonide ja töögruppide töös jne.

Märt Moll
EMOLi rahandusnõunik
Tel.
6150362
Tel. 52 37 310
E-post: mart.moll@emovl.ee

 • EMOLi nõuniku üldiseks ülesandeks on EMOLi tööks vajalike andmebaaside väljatöötamine, haldamine, analüüsimine
 • koguda majandus-, raamatupidamis-, finants-, strateegilist ja muud informatsiooni omavalitsussektori tulude planeerimiseks ja EMOLi juhtimisotsuste langetamiseks
 • koondada omavalitsussüsteemi kohta olevat arv- ja statistilist informatsiooni ja seda ette valmistada töötlemiseks
 • analüüsida ja võrrelda Eesti omavalitsusüksuste tulubaasi, erinevaid tulu- ja kululiike
 • teha ettepanekuid omavalitsuste tulubaasi ja eelarvete tasandamise süsteemi korrastamiseks ja täiendamiseks
 • jne.

Mailiis Kaljula
Nõunik (õigus, sotsiaalvaldkond, haridus ja kultuur)
Tel. 6150364
Mob. 5662 1771
E-post: mailiis.kaljula@emovl.ee

EMOL-le kooskõlastamiseks esitatud sotsiaalvaldkonna eelnõude analüüs ja seisukoha koostamine;

 • sotsiaalvaldkonna ja hariduse töörühmades osalemine ja esindamine;
 • EMOLi juhtkonna nõustamine sotsiaalvaldkonnas jne.

Henri Pook
KOV IKT KOMPETENTSIKESKUSE spetsialist-projektijuht (ELL ja EMOL)
Tel: 5169291

E-post: henri.pook@emovl.ee

Tööülesanded:

 • info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kompetentsi loomine
 • e-teenuste laialdane kasutamine KOV-s
 • IKT tehnoloogia praktika levitamine
 • KOV konsultatsioonid

Nevel Paju
KOV IKT KOMPETENTSIKESKUSE spetsialist (ELL ja EMOL)
Tel: 534 83576
E-post: nevel.paju@emovl.ee

Tööülesanded:

 • info koondamine IKT  olukorrast KOV-des
 • koordineerib KOV-des X-Tee 6 üleminekut
 • analüüsib ja konsulteerib kõiki haldusreformi käigus liituvaid KOV-e nende teenuste ja võrguhalduse arenduste seisukohalt liitumise järgselt
 • Osaleb erinevates komisjonides, mis on seotud IKT ja KOV

Ene Millert
EMOLi raamatupidaja
Tel. 6150353
E-post: ene.millert@emovl.ee

Tööülesanded:

EMOLi raamatupidamise jooksev korraldamine seadusega sätestatud korras

Kontakt

Sirge 2, Tallinn 10618
Tel 615 0361
Faks 615 0351
E-post: info@emovl.ee

Sündmused

Facebook

Eesti Maaomavalitsuste Liit | Sirge 2, Tallinn 10618 | Tel 615 0361, faks 615 0351, e-post: info@emovl.ee